2012-02-06

taipei: (中国 // 魏晨)
2012-02-06 09:09 am

[pimp post] 8090


Left to right: Guo Le, Han Ye, Chen Xiao, Zhang He, Jiang Chao, Lu Xinyou, Xu Jiawei

You know you can't resist those faces. )